5001/1/99 م آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 99/1/5001 م

مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع طراحی و پیاده سازی سامانه خدمات رفاهی زنان سرپرست خانوار اطلاعیه تکمیلی: با توجه به مصوبه کمیسیون معاملات مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 16 روز چهارشنبه 19 شهریور 1399 تمدید شد.

ادامه مطلب