اینترنت اشیا

در چند سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای ذهن مخاطبان را در دانشگاه ها و صنعت به خود مشغول کرده و دلیل IoTاینترنت اشیا ( این گرایش، داشتن توانایی بالقوهای است که این فناوری به آن وعده داده است. اینترنت اشیا در سطح فردی، نمایی از جهان آینده را به تصویر میکشد که در آن همه اشیا موجود در محیط اطراف ما با اتصال به اینترنت، به طور یکپارچه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و میتوانند هوشمندانه عمل کنند. هدف نهایی، فعالسازی اشیای موجود در اطراف همه ما است تا بتوانیم از طریق این اتصال، محیط خود را به درستی درک کنیم، ارتباطات کم هزینه تری داشته باشیم و درنهایت محیط بهتری که در آن اشیا بتوانند بر اساس احتیاجات ما و بدون نیاز به دستورالعمل صریح عمل کنند را ایجاد کنیم. بیتردید اینترنت اشیا، قدرت اصلی خود را از تأثیر زیادی که این فناوری توانسته در حال حاضر در زندگی تجاری و شخصی افراد ایجاد کند، به دست میآورد .هم اکنون شرکتها با استفاده از اینترنت اشیا، مدلهای جدید کسب وکار را جهت بهبود فرآیندها، کاهش هزینه ها و خطرات ایجاد کرده اند و همچنین کیفیت زندگی های فردی نیز از طریق کاربردهای این فناوری مانند نظارت پیشرفته بر سلامتی، بهبود یادگیری و امنیت، ارتقا یافته است. در این فناوری با کمک جمع آوری و تجزیه وتحلیل مقدار زیادی از دادههای ساختاریافته و بدون ساختار از منابع مختلف داخلی و خارجی مانند رسانه های اجتماعی، میتوان با ایجاد مزیت رقابتی، خدمات بهتری ارائه داده و فرآیندهای کسب وکار را بهبود بخشید. باما اشیاء اطاقتان را هوشمند کنید….